Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Loft16

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Loft16

Inhoudsopgave algemene voorwaarden:
Artikel 1  – Definities
Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3  – Toepasselijkheid
Artikel 4  – Het aanbod
Artikel 5  – De overeenkomst
Artikel 6  – Herroepingsrecht
Artikel 7  – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9  – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst al dan niet op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie ondernemer producten levert;
4. Dag: kalenderdag;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: Loft16, een handelsnaam van Reijs Scooters VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 58054480;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Reijs Scooters V.O.F.
handelend onder de naam: Loft16
Vestigings- & bezoekadres:
Kloosterstraat 16
5373 AG  Herpen
Telefoonnummer Nederland: +31 (0)646 7125 64
E-mail:
KvK-nummer: 58054480
Btw-identificatienummer Nederland: NL852852563B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
o b. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
o b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer het product in goede orde retour heeft ontvangen of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
o a. Kosten voor terugzending onder rembours worden niet vergoed.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 11 – De prijs
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventueel andere bijkomende kosten.
3. Alle prijzen zijn geldig tot de volgende prijsaanpassing.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij het afsluiten van de overeenkomst te worden voldaan.
2. Consument hoeft indien gewenst niet vooruit te betalen: Bij de betaalmethodes kan worden gekozen voor Betaling Achteraf of voor betaling via Creditcard. Toetsing ten behoeve van acceptatie van de consument voor deze betaalmethodes vindt plaats via een derde partij, de betreffende betaalprovider.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
3. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de rechter, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
4. Een geschil kan niet aan de rechter worden voorgelegd indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing bij de ondernemer. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Herroepingsformulier
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Toelichting voor gebruik
Het herroepingsrecht is wettelijk geregeld: binnen de zichttermijn van 14 dagen mag je bestelde artikelen retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelling geleverd is. Met onderstaand formulier kun je aangeven dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht. Het is niet verplicht om dit formulier in te vullen om gebruik te maken van je herroepingsrecht. Je kunt dit ook doen door aanmelding van je herroeping via e-mail of telefoon.

Aan:
Loft16
Kloosterstraat 16
5373 AG  Herpen
Nederland

Telefoon:     +31 (0)646 71 25 64

Ik deel Loft16 hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/de volgende product(en) herroep:

Artikelnummer     Artikelomschrijving

Ontvangen op (datum)
Klantnummer
Naam
Straat
Postcode en plaats
Datum

Handtekening

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

 

Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Toelichting voor gebruik

Het herroepingsrecht is wettelijk geregeld: binnen de zichttermijn van 14 dagen mag je bestelde artikelen retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelling geleverd is. Met onderstaand formulier kun je aangeven dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht. Het is niet verplicht om dit formulier in te vullen om gebruik te maken van je herroepingsrecht. Je kunt dit ook doen door aanmelding van je herroeping via e-mail of telefoon.

 

 

Aan:                Loft16

                         Kloosterstraat 16

                         5373 AG  Herpen

                         Nederland

 

e-mail:           info@loft16.nl            Telefoon:     +31 (0)646 71 25 64

 

Ik deel Loft16 hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/de volgende product(en) herroep:

 

Artikelnummer Artikel omschrijving

 

Ontvangen op (datum)
Klantnummer
Naam
Straat
Postcode en plaats
Datum
 

Handtekening

 

 

Stuur het ingevulde formulier naar bovenstaand adres of scan het formulier en verstuur het als bijlage in een mail naar info@loft16.nl

 

 

Herroeping

Onderstaande vragen ben je niet verplicht om in te vullen. Wij stellen het wel erg op prijs als je dat wel doet! Jouw feedback is voor ons van belang voor het continue verbeterproces van onze communicatie, kwaliteit en service.

 

Waarom maak je gebruik van het herroepingsrecht?

☐ Ik vind het product toch niet mooi

☐ Het product past niet bij de rest van mijn interieur/tuin

☐ Ik vind de kwaliteit niet goed

☐ Ik dacht dat het product groter was

☐ Ik dacht dat het product kleiner was

☐ Anders (geef hieronder eventueel aan waarom) ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Heb je een niet complete, verkeerde of beschadigde bestelling ontvangen?

Neem dan contact met ons op en we lossen het op! Uiteraard zijn de eventuele retourkosten voor onze rekening en sturen we je een retourlabel toe. Mail naar info@loft16.nl of bel 0646 71 25 64.

 

Wil je een vervangend artikel?
 Als je ter vervanging een nieuwe levering wilt, bijvoorbeeld een kleinere of grotere vaas, dan kun je:

1.       Je geld terugvragen en een nieuw product bestellen via onze webshop of;

2.       Op de retourbon aangeven dat en waarvoor je het product wilt ruilen.

 

Ruilen/geld terug

☐ Ik wil graag mijn geld terug, maak dit svp over op Iban …………………………………………………….

☐ Ik wil het product graag ruilen. Stuur mij svp

Artikelnummer Artikel omschrijving

 

Heb je nog aanvullende opmerkingen/verbeterpunten? Je kunt ze hier kwijt!

 

Delen
Translate